Prezentare

ASOCIAŢIA REGIONALĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE SUCEAVA (ARED Suceava) desfăşoară activităţile arătate în obiectul de activitate, care se referă în esenţă la promovarea şi susţinerea activităţii de sprijinirea copiilor şi familiilor defavorizate din oraşul Suceava şi din împrejurimi, prin implicarea activă în formare iniţială şi continuă la nivelul fiecărei trepte de învăţământ, inclusiv la nivelul învăţării permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei instructiv-educative, a asigurării formării continue a persoanelor implicate în activitatea educativă, precum şi a altor categorii ocupaţionale, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, deschis şi racordat la cerinţele unei societăţi democratice deschise în care cetăţenii sunt încurajaţi să gândească în mod democratic şi creativ.

Asociaţia promovează interese profesionale şi este deschisă tuturor participanţilor la demersul educativ, cuprinşi în orice treaptă de învăţământ (inclusiv furnizorilor de educaţie permanentă) care utilizează metode de instruire menite să încurajeze învăţarea activă, în cooperare, în scopul formării unor cetăţeni responsabili, promotori ai valorilor democratice, indiferent de sex, rasă, etnie, religie, dar şi persoanelor care nu fac parte din sistemul educativ, însă doresc să se implice în promovarea valorilor democratice, în sprijinirea persoanelor care necesită acest lucru.

Asociaţia se constituie ca organizaţie menită să ofere sprijin şi consiliere familiilor defavorizate, copiilor cu probleme de integrare socială, copiilor supuşi violenţelor fizice, tinerilor, persoanelor aparţinând minorităţilor aflate în pericol de excludere socială (rromi şi nu numai), persoanelor interesate de învăţarea permanentă, adulţilor, inclusiv celor de vârsta a III-a, şi tuturor celor interesaţi de schimbări pozitive la nivelul relaţiilor socio-profesionale.

Asociaţia urmăreşte asigurarea unui cadru organizat de realizare a schimbului de experienţă şi de idei privind educaţia permanentă, la nivel local, naţional şi internaţional.

Obiectul de activitate.

 • Organizarea, desfăşurarea, monitorizarea, evaluarea activităţilor de formare continuă a persoanelor implicate în activitatea educativă la nivelul oricărei trepte de învăţământ;
 • Colaborarea cu toţi partenerii implicaţi în educaţie, la nivelul oricărei trepte de învăţământ;
 • Îmbunătăţirea comunicării între instituţiile de învăţământ, precum şi în interiorul acestora;
 • Organizarea de activităţi cu caracter profesional: întâlniri, mese rotunde, simpozioane, grupuri de discuţie, prezentări de carte pentru informarea la zi a celor implicaţi în activitatea asociaţiei, precum şi a partenerilor, cu ultimele cercetări în domeniul diferitelor ştiinţe, al educaţiei, culturii şi democraţiei;
 • Editarea de pliante, broşuri, materiale informative referitoare la activitatea organizaţiei, parteneriate, precum şi alte tipuri de acţiuni care implică actul educativ;
 • Editarea revistei „Iniţiative” a asociaţiei, precum şi a altor materiale suport pentru activitatea didactică, de consiliere, de monitorizare a acţiunilor întreprinse;
 • Constituirea unui fond de întrajutorare a familiilor aflate în dificultate;
 • Organizarea şi participarea la diferite manifestări cultural-artistice în scopul valorificării tradiţiilor locale;
 • Constituirea unui fond de burse de studii sau cercetare pentru membrii asociaţiei şi/sau familiile acestora;
 • Participarea la proiecte şi programe locale, naţionale şi internaţionale dedicate tinerilor;
 • Sprijinirea desfăşurării de proiecte tematice legate de metode interactive de predare/învăţare şi de învăţare în cooperare, în parteneriate;
 • Evaluarea activităţilor desfăşurate de membrii asociaţiei în scopul îmbunătăţirii acesteia;
 • Promovarea de proiecte de parteneriat cu alte organizaţii similare sau cu activitate asemănătoare, precum şi cu organizaţii din UE şi din alte state europene;
 • Promovarea, organizarea şi susţinerea unor schimburi de experienţă cu cadre didactice care predau folosind alternative educaţionale, în scopul îmbunătăţirii activităţii asociaţiei;
 • Realizarea de parteneriate de învăţare cu alte organizaţii de tineret sau de educaţie a adulţilor, în scopul unei mai bune cunoaşteri a activităţilor în domeniu;
 • Implicarea membrilor asociaţiei în activităţi de promovare a valorilor europene, a democraţiei şi libertăţii de exprimare;
 • Stabilirea de parteneriate cu ONG-uri din ţară şi din străinătate.
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s